OR en MR

Ouders zijn belangrijk op PCBO Koningin Juliana. Zij werken en denken ook mee. Daarvoor is er bijvoorbeeld een MR en een OR.

 

De Ouderraad (OR)

De OR heeft een zeer breed takenpakket. Waar ouders bij de school betrokken worden, speelt de OR vaak een grote rol. De ouderraad organiseert en biedt hulp bij de diverse activiteiten die in en om de school plaats vinden, maar zorgt er ook voor dat het schoolplein, inclusief de speelvoorzieningen, er netjes bij ligt.

De ouderraad is verantwoordelijk voor het beheer van de ‘vrijwillige’ bijdrage van elke ouder. Uit het budget worden die kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen. Te denken valt o.a. aan: schoolreisjes; sportdag; schoolkamp; sinterklaascadeautjes; kerkelijke vieringen zoals Kerst en Pasen en extra lesmateriaal. Ook wordt een deel van het geld besteed aan een scholierenongevallen-verzekering. De kinderen zijn bij alle activiteiten in schoolverband verzekerd. U ontvangt jaarlijks een overzicht van de gelden die ontvangen zijn en die uitgegeven zijn.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is als volgt vastgesteld:

1 kind op school: €   40,00

2 kinderen op school: €   70,00

3 (of meer) kinderen op school: € 100,00  

Om alle taken te kunnen uitvoeren heeft de OR een aantal vaste commissies, n.l.: evenementen, sportzaken, ouderavonden, schoolreis, overige zaken en PR. Voor vragen of opmerkingen kunt u de OR benaderen via orkjs@pcboapeldoorn.nl

De Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden, deze bestaat uit zes leden. Drie leden zijn gekozen uit de geleding van de ouders en drie uit het team. De MR denkt mee over beleid, geeft advies en heeft bij bepaalde aangelegenheden instemmingsrecht. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar, behalve wanneer over persoonlijke aangelegenheden gesproken wordt. De bevoegdheden van de MR zijn in een wettelijk voorgeschreven reglement vastgelegd.

Voor vragen, opmerkingen en voor de notulen van de vergadering kunt u de MR benaderen via: mrkjs@pcboapeldoorn.nl

School overstijgende zaken worden behartigd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn alle scholen van de Stichting PCBO vertegenwoordigd.