OR en MR

Ouders zijn belangrijk op PCBO Koningin Juliana. Zij werken en denken ook mee. Daarvoor is er bijvoorbeeld een MR en een OR.

 

De Ouderraad (OR)

De OR heeft een zeer breed takenpakket. Waar ouders bij de school betrokken worden, speelt de OR vaak een grote rol. De ouderraad organiseert en biedt hulp bij de diverse activiteiten die in en om de school plaats vinden, maar zorgt er ook voor dat het schoolplein, inclusief de speelvoorzieningen, er netjes bij ligt.

De ouderraad is verantwoordelijk voor het beheer van de ‘vrijwillige’ bijdrage van elke ouder. Uit het budget worden die kosten betaald die niet voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen. Te denken valt o.a. aan: schoolreisjes; sportdag; schoolkamp; sinterklaascadeautjes; kerkelijke vieringen zoals Kerst en Pasen en extra lesmateriaal. Ook wordt een deel van het geld besteed aan een scholierenongevallen-verzekering. De kinderen zijn bij alle activiteiten in schoolverband verzekerd. U ontvangt jaarlijks een overzicht van de gelden die ontvangen zijn en die uitgegeven zijn.

De Medezeggenschapsraad (MR)

 De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken aangaande de school, zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan.

Belangrijke besluiten, die de directie/het bestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt, dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd èn ongevraagd doen.

School overstijgende zaken worden behartigd door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn alle scholen van de Stichting PCBO vertegenwoordigd.

Voor vragen, opmerkingen en voor de notulen van de vergadering kunt u de MR benaderen via: mrkjs@pcboapeldoorn.nl

Namens de ouders hebben zitting in de MR:
De heer L. de Jong
De heer V. Mataheru
Mevrouw Karman

Namens het team hebben zitting in de MR:
Juf Kim 
Juf Michelle